Regulamin

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez przedsiębiorstwa w portalu Company.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Właścicielem portalu Company.pl jest firma AG Auto z siedzibą w Jaśle przy ul. Bieszczadzkiej b/n. Numer NIP 6851004656, numer REGON 370260125.

2. Zamieszczenie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej polega na utworzeniu bezpłatnego konta użytkownika i wybraniu odpowiedniego pakietu wpisu przedsiębiorstwa. Dodanie wpisu firmy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza, iż osoba dodająca wpis jest upoważniona do reprezentowania firmy i umieszczania danych dotyczących firmy w serwisie Company.pl.

4. Wszystkie dane rejestracyjne przedsiębiorstwa zamieszczane w portalu Company.pl muszą być prawdziwe i aktualne. WAŻNE: - należy podać pełną rejestracyjną nazwę firmy (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela przedsiębiorstwa).

5. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne przedsiębiorstwa ulegną zmianie, przedsiębiorstwo powinno zaktualizować wpis w katalogu Company.pl logując się do swojego panelu administracyjnego.

6. Administrator portalu Company.pl zastrzega sobie możliwość zmiany (edycji) lub usunięcia wpisu w przypadku gdy dane rejestracyjne przedsiębiorstwa prezentowane w portalu Company.pl są nieprawdziwe.

7. Wszelkie przekazane przez przedsiębiorstwo do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają określonej ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania i powielania tych materiałów przez osoby trzecie bez zgody danego przedsiębiorstwa.

8. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na publikację materiałów, jakie są wyświetlane w serwisie Company.pl.

9. Przedsiębiorstwo oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez nią do Company.pl dane nie naruszają praw innych osób.

10. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na edycję przez Company.pl danych, jak również tych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub pojemności plików graficznych w celu niezbędnym do prawidłowego i szybszego funkcjonowania serwisu Company.pl

11. Opisy zamieszczane przez przedsiębiorstwa powinny być napisane w języku polskim oraz powinny być poprawne pod względem ortograficznym i stylistycznym. Company.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdym wpisem. Company.pl zastrzega sobie jednak prawo do edycji lub usunięcia wpisu który nie podporządkowuje się wyznaczonym w tym regulaminie zasadom.

12. Przedsiębiorstwo akceptując ten Regulamin wyraża zgodę na prezentację swoich danych, znaków graficznych oraz treści o nim na łamach portalu Company.pl oraz na innych serwisach branżowych należących do właściciela Company.pl.

13. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na umieszczanie przez Company.pl w jakimkolwiek miejscu portalu ogłoszeń, reklam, a także informacji, które dotyczą produktów lub usług osób współpracujących z Company.pl oraz ogłoszeń, reklam, a także informacji właściciela serwisu Company.pl.

14. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Company.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). 

15. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Company.pl

II. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przedsiębiorstwo zamieszczając wpis w serwisie Company.pl ponosi całą odpowiedzialność za treści zawarte we wpisie, a szczególnie za prawdziwość danych, treści ogłoszeń, oraz zgodność z prawem i normami moralnymi.

2. Wszystkie informacje dotyczące produktów lub usług przedsiębiorstw, jakie są zamieszczane w portalu, powinny być kompletne oraz nie mogą wprowadzać w błąd potencjalnych klientów.

3. Company.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu zamieszczonego w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z działalności firmy przedstawionej we wpisie w katalogu, oraz zamieszczaniem plików graficznych nie mających żadnego związku z przedsiębiorstwem, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie przedsiębiorstwa które naruszyło regulamin po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie to przedsiębiorstwo.

4. Company.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem przedsiębiorstwa za naruszenie jej praw przez osoby trzecie, a także za podszywanie się przez osoby trzecie pod przedsiębiorstwo. Wszelkie wynikłe sprawy, o których w tym punkcie będą rozstrzygane bez udziału Company.pl.

5. Company.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, jakość oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez przedsiębiorstwo.

6. Company.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieporozumienia, pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, przedsiębiorstwo rozwiązuje spór bez angażowania Company.pl w jakiekolwiek czynności prawne z tym związane.

7. Company.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany przez utratę danych powstałą na skutek m. inn. przerw technicznych, awarii, katastrof, ataków itp.. Company.pl dołoży wszelkich starań aby serwis działał poprawnie a ewentualne przerwy w działaniu serwisu trwały możliwie krótko.

8. Zabronione jest wszelkie działanie, które mogłoby lub bezpośrednio utrudnia albo uniemożliwia prawidłowe działanie portalu.

9. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uznaje się także działania lub naruszenia zmierzające do jego obejścia.

III. OPCJE I PAKIETY DLA FIRM W SERWISIE

1. Rejestracja konta użytkownika jest bezpłatna.

2. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z trzech dostępnych pakietów:

- pakiet Brązowy (pakiet płatny, wpis dożywotni ważny bezterminowo, opłata aktywacyjna jednorazowa - 99 złotych netto / 121,77 złotych brutto)

- pakiet Srebrny (pakiet płatny, okres promocji 365 dni, cena 299 złotych netto / 367,77 złotych brutto)

- pakiet Złoty (pakiet płatny, okres promocji 365 dni, cena 599 złotych netto / 736,77 złotych brutto)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są 
za pośrednictwem Dotpay.pl

3. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest w serwisie - Kliknij

4. Opis wybranego przez przedsiębiorstwo pakietu i jego cena jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

5. Company.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach portalu.

6. W przypadku dodania przez przedsiębiorstwo wpisu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana listem tradycyjnym na adres podany w swiom panelu administracyjnym. WAŻNE: Przedsiębiorstwo powinno dołożyć wszeklich starań aby wszystkie dane identyfikacyjne i korespondencyjne podane w panelu administracyjnym były prawidłowe. Na te dane zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT.

7. Każda zmiana danych podstawowych przedsiębiorstwa podlega każdorazowo weryfikacji.

8. Pakiet Srebrny i Pakiet Złoty ważny jest przez okres 12 miesięcy. Przed upływem tego okresu przedsiębiorstwo zostanie uprzedzone o kończącym się okresie objętym abonamentem.

9. Company.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnych akcji promocyjnych, zmian cen pakietów, zmian funkcji pakietów oraz udzielania rabatów.

10. Company.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu w katalogu.

IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres domena.internetowa@gmail.com lub przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem Kliknij. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i zaczyna się od otrzymania zgłoszenia przez Company.pl. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo zostanie poinformowane o terminie drogą elektroniczną na adres z którego przesłano reklamację.

3. Company.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do używania prawidłowego i aktualnego adresu e-mail w trakcie korespondencji z Company.pl.

4. Company.pl nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez przedsiębiorstwa danych oraz haseł umożliwiających zmianę wpisu w katalogu.

5. Serwis Company.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone przez przedsiębiorstwa w serwisie Company.pl oraz za konsekwencje jakie wynikną w efekcie zamieszczenia informacji przez przedsiębiorstwo.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku występujących sporów pomiędzy przedsiębiorstwem a portalem Company.pl zastosowanie mają przepisy prawa kodeksu karnego.

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez portal Company.pl w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie portalu.

3. Przedsiębiorstwo dodając wpis oświadcza, iż zapoznało się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 17 stycznia 2016r.